O Instytucie

Instytut Kryminologii i Penitencjarystyki jest państwową jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Sprawiedliwości, prowadzącą działalność naukową i badawczo-rozwojową, utworzoną w drodze zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2017 r. w sprawie utworzenia Instytutu Kryminologii i Penitencjarystyki. Zgodnie z §8 tego zarządzenia organami Instytutu są:

Dyrektorem Instytutu jest ppłk SW dr Piotr Łapiński powołany do pełnienia tej funkcji przez Ministra Sprawiedliwości w dniu 8 marca 2018 r.

Misją Instytutu jest wspieranie rozwoju polskiego systemu penitencjarnego oraz nauk związanych z jego funkcjonowaniem, przez tworzenie, aktualizowanie i weryfikowanie naukowych podstaw funkcjonowania więziennictwa dla potrzeb profilaktyki kryminologicznej oraz praktyki penitencjarnej. Szczegółowy zakres działania Instytutu określa statut, stanowiący załącznik do zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2017 r. w sprawie utworzenia Instytutu Kryminologii i Penitencjarystyki.